//

Asertywność

Cele:

 • Poznanie idei asertywności, sposobu wyznaczania granic
 • Przekształcenie własnego sposobu myślenia na monolog wspierający
 • Poznanie technik asertywnej komunikacji – radzenia sobie z krytyką, wyrażania własnych opinii, odmawiania
 • Poznanie narzędzi asertywnego rozwiązywania konfliktów

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poznanie idei asertywności, umiejętność podejmowania asertywnych wyborów w codziennym życiu
 • Zdobycie umiejętności wyrażania emocji w sytuacji konfliktu z zachowaniem szacunku wobec siebie i innych
 • Zdobycie umiejętności odmawiania bez poczucia winy
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie z krytyką oraz asertywnego wyrażania własnych opinii
 • Poznanie przekonań asertywnych oraz praca nad własnym monologiem wewnętrznym
DZIEŃ I – 8 godzin szkoleniowych
Temat sesji:
 • Zachowania asertywne, odróżnienie asertywności od agresywności i uległości
 • Mapa asertywności – autodiagnoza
 • Wyznaczanie granic - dlaczego jeśli nie wyznaczysz granic inni chętnie zrobią to za ciebie
 • Cele asertywności – naucz innych, jak mają Cię traktować

mini wykład, dyskusja, diagnoza

1 h

 • Budowanie postawy asertywnej
 • Świadomość praw osobistych i własnego kapitału
 • Asertywny monolog wewnętrzny – praca z przekonaniami – jak błędy myślenia sprawiają, że nie żyjemy tak, jak chcielibyśmy żyć?
 • Praca z krytykiem wewnętrznym – czyli jak samemu sobie nie wchodzić w drogę

symulacje, mini wykład, ćwiczenia w parach

3 h

 • Asertywne wypowiadanie własnych opinii
 • Typy komunikatów –komunikaty typu TY, komunikaty typu JA
 • Budowa komunikatów typu JA
 • Procedura PPP
 • Jasne komunikowanie swoich postaw, opinii, potrzeb

mini – wykład, symulacja, ćwiczenia praktyczne

4 h

DZIEŃ II – 8 godzin szkoleniowych
Temat sesji:
 • Asertywna odmowa – jak odmawiać bez poczucia winy i burzenia relacji
 • Asertywna reakcja na krytykę i opinię przełożonych/podwładnych
 • Ocena formalna vs. Ocena merytoryczna opinii   
 • Reakcja na krytykę wyrażoną wprost i „aluzyjną"
 • Asertywne strategie w radzeniu sobie z oceną
 • Asertywne prośby i asertywne polecenia, wyrażanie własnych opinii i przekonań
 • Model stopniowania reakcji

mini – wykład, symulacja, ćwiczenia praktyczne

4 h

 • Strategie postępowania w konflikcie
 • Budowanie kontaktu i porozumienia w obliczu zaistniałego konfliktu, szacunek dla praw każdej z osób
 • Zasady asertywnej komunikacji w sytuacji konfliktowej – udzielanie informacji zwrotnych, wyjaśnianie wątpliwości, przekształcanie sporu w dyskusję

mini – wykład, symulacja, ćwiczenia

2 h

 • Zdrowy szacunek dla siebie i innych
 • Moje aktywa – świadomość swoich zasobów
 • Praca z przeramowaniem – realistyczny obraz siebie

demonstracja, ćwiczenia w trójkach

2 h

Autoprezentacja / prowadzenie prezentacji

Cele:

 • Rozwinięcie umiejętności prowadzenia efektywnych wystąpień publicznych
 • Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych, perswazyjnych i docierania do różnych grup słuchaczy
 • Nabycie większej pewności siebie w kontekście wystąpień publicznych i rozwój kompetencji radzenia sobie ze stresem i tremą
 • Wzrost świadomości wpływu własnego wizerunku na słuchaczy, rozmów kompetencji autoprezentacyjnych

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Rozwój umiejętności prowadzenia efektywnych wystąpień publicznych
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych, perswazyjnych i docierania do różnych grup słuchaczy
 • Nabycie większej pewności siebie w kontekście wystąpień publicznych i rozwój kompetencji radzenia sobie ze stresem i tremą
 • Wzrost świadomości wpływu własnego wizerunku na słuchaczy, rozmów kompetencji autoprezentacyjnych
DZIEŃ I – 8 godzin szkoleniowych
Temat sesji:
 • Poznanie mechanizmu pierwszego wrażenia
 • Uświadomienie sobie jak jesteśmy odbierani przez innych i co na to wpływa
 • Komunikacja niewerbalna – o co zadbać przy prowadzeniu prezentacji

mini – wykład, ćwiczenie w parach

2 h

 • Odpowiedź na pytanie czego potrzebuje słuchacz, aby skupić swoją uwagę
 • Uświadomienie sobie własnych umiejętności zainteresowania słuchacza
 • Ćwiczenie umiejętności poszukiwania podobieństw do słuchaczy i uwzględnianie ich w treści swoich wystąpień
 • Poznanie czynników wpływających na zapamiętywanie treści przez odbiorców

mini – wykład, ćwiczenie w parach

2 h

 • What’s your hook? - poznanie i przećwiczenie różnych, przykuwających sposobów na rozpoczęcie i zakończenia swojego wystąpienia

praca indywidualna nad swoimi wystąpieniami

2 h

 • Storytelling – jak wykorzystać elementy opowiadań w prezentacji
 • Poznanie i przećwiczenie szeregu technik i sztuczek przykuwających uwagę
 • Zapoznanie się z materiałem wideo ilustrującym dobre praktyki i błędy w trakcie wystąpień publicznych

mini wykład, ćwiczenia indywidualne, praca z filmem, praca w podgrupach

2 h

DZIEŃ II – 8 godzin szkoleniowych
Temat sesji:
 • Poznanie metod i technik radzenia sobie ze stresem i tremą przed i w trakcie wystąpienia publicznego
 • Jak nie wchodzić sobie w drogę – radzenie sobie z monologiem wewnętrznym przed wystąpieniem

mini wykład, ćwiczenia relaksacyjne

2 h

 • Trudni obiorcy: jak radzić sobie ze znudzeniem uczestników, niską motywacją, trudnymi pytaniami
 • Sesja pytań i odpowiedzi

praca indywidualna, mini wykład, ćwiczenia relaksacyjne

2 h

 • Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce
 • Uzyskanie informacji zwrotnych na temat dobrych praktyk i obszarów do rozwoju
 • Uczestnicy odgrywają przygotowane wcześniej wystąpienia publiczne, które są rejestrowane kamerą. Każdy uczestnik otrzymuje informacje zwrotne ze strony grupy i trenera. Uczestnicy otrzymują nagranie swojego wystąpienia oraz informacji zwrotnych.

praca z kamerą, sesje informacji zwrotnych

4 h

Coachingowy styl zarządzania / menedżer coachem

Cele:

 • Zwiększenie świadomości menedżerów, poznanie technik budowania relacji, aktywnego słuchania pracowników
 • Poznanie pytań prowadzących do zmiany perspektywy oraz wzrostu motywacji
 • Poznanie narzędzi coachingowych nastawionych na planowanie, realizowanie zadań oraz wspieranie uczenia się przez doświadczenie
 • Zwiększenie umiejętności pobudzania kreatywności zespołu poprzez wykorzystanie narzędzi coachingowych

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poznanie założenia i zalet coachingowego stylu zarządzania
 • Poznanie technik i narzędzi coachingowych przydatnych w pracy lidera oraz zdobycie umiejętności ich stosowania
 • Zdobycie umiejętności rozwijania kompetencji zespołu poprzez rozmowę coachingową i zastosowanie narzędzi coachingowych
 • Zdobycie umiejętności przeprowadzenia sesji coachingowej z pracownikiem
 • Lepsze motywowanie i angażowanie zespołu poprzez użycie umiejętności coachingowych i wykorzystanie narzędzi coachingowych
DZIEŃ I – 8 godzin szkoleniowych
Temat sesji:
 • Czym jest coaching, założenia coachingu
 • Skuteczność coachingu w świetle badań i statystyk
 • Kluczowe umiejętności coacha
 • 10 przykazań menedżera-coacha

mini – wykład, ćwiczenie w parach

2 h

 • Budowanie relacji
 • Aktywne słuchanie - sztuka słuchania na różnych poziomach
 • Przeformułowywanie (reframing)
 • Wykorzystanie  modelu GROW w rozmowach z pracownikami
 • Praca z kołem kompetencji

mini – wykład, ćwiczenie w parach

2 h

 • Pytania skoncentrowane na rozwiązaniu problemu i zmianie perspektywy myślenia
 • Pytania „what if”
 • Pytania budujące motywację
 • Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce – gra szkoleniowa „W labiryncie pytań”
 • Symulacje coachingowych rozmów z pracownikami

- gra szkoleniowa

4 h

DZIEŃ II – 8 godzin szkoleniowych
Temat sesji:
 • Dostrzeganie różnorodności i potencjału pracowników – na podstawie metodologii Insights
 • Etapy rozwoju pracownika - teoria przywództwa sytuacyjnego -motywowanie dopasowane do pracownika i etapu jego rozwoju
 • Koncepcja empowermentu – zarządzanie przez zaangażowanie
 • Wybrane elementy sesji coachingowej w motywowaniu pracownika - strzała coachingowa
 • Ustalanie celu - rama rezultatu

mini wykład, prezentacja, praca w podgrupach

4 h

 • Model STORM – praca z niepowodzeniem, wyciąganie nauki z doświadczenia
 • Chwalenie i pobudzanie do działania

mini wykład, praca w podgrupach

1 h

 • Wykorzystanie narzędzi coachingowych do pobudzenia kreatywności zespołu: Stół mentorów, Ścieżka mistrzostwa, Strategia Disneya

mini wykład, prezentacja, praca w podgrupach

3 h

Efektywność osobista / zarządzanie sobą w czasie

Cele:

 • Poznanie narzędzi wzmacniających skuteczność swoich działań, wzmocnienie proaktywności
 • Zwiększenie umiejętności wyznaczania celów i ich realizowania
 • Poznanie sposobów priorytetyzacji zadań i planowania zgodnego z wartościami
 • Zwiększenie efektywności osobistej w realizacji zadań i obowiązków
 • Zwiększenie umiejętności wykorzystania czasu pracy i organizacji pracy
 • Lepsze samopoczucie, poprawa skuteczności i efektywności pracy

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Planowanie i realizowanie celów, odpowiednia priorytetyzacja zadań
 • Efektywne wykorzystywanie czasu pracy i organizacja pracy w sposób, który pozwoli zarówno zapewnić skuteczność działań, jak i zadbać o czas na regenerację
 • Umiejętność pracy z kalendarzem w sposób, który optymalizuje wykorzystywanie czasu
 • Świadomość własnych „złodziei czasu” i umiejętność walki z nimi
 • Wykorzystywanie w codziennym życiu innowacji pozwalających poprawiać własną efektywność i wydajność – pozwalających pracować sprytniej a nie szybciej
DZIEŃ I – 8 godzin szkoleniowych
Temat sesji:
 • Zarządzanie samym sobą wg. Druckera
 • Siedem nawyków skutecznego działania wg. Coveya – efektywność osobista i efektywna współpraca z innymi

mini wykład, dyskusja, ćwiczenie

2 h

 • Nawyk 1 wg. Coveya - Budowanie proaktywności, korzyści z proaktywności i sposoby zwiększania proaktywności
 • Wychodzenie ze strefy komfortu

ćwiczenia

2 h

 • Nawyk 2 wg. Coveya - Zaczynaj z wizją końca
 • Skuteczne wyznaczanie celów - wykorzystanie narzędzi ułatwiających wyznaczanie celów
 • Wsparcie w realizowaniu celów – konsekwencja i wsparcie w realizowaniu celów
 • Inteligencja motywacyjna – co to jest i jak ją wzmacniać
 • Model skutecznego działania Petera Gollwitzera

demonstracja, ćwiczenia w trójkach, ćwiczenie grupowe, gra szkoleniowa

4 h

DZIEŃ II – 8 godzin szkoleniowych
Temat sesji:
 • Diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu
 • Identyfikacja największych „złodziei” czasu
 • Skuteczne sposoby radzenia sobie z „pożeraczami” czasu i „przerywaczami” pracy
 • Praca z dziennikiem czasu

mini – wykład, metaplan, ćwiczenia

2 h

 • Narzędzia zarządzania sobą w czasie metoda zarządzania sobą w czasie ALPEN
 • Praca z kalendarzem
 • Zarządzanie sobą w czasie IV generacji

mini – wykład, ćwiczenia i praktyka, gra szkoleniowa

2 h

 • Nawyk 3 wg. Coveya - Rób najpierw to, co najważniejsze
 • Diagram Eisenhowera – ustalanie priorytetów, podział zadań na pilne, niepilne, ważne i nieważne
 • Zarządzanie priorytetami: zasada Pareto w skutecznym zarządzaniu czasem, zasada ABC, zasada WARTO

mini – wykład, ćwiczenia i praktyka, gra szkoleniowa

2 h

 • Reguły dotyczące planowania przerw w pracy i relaksacji
 • Poznanie aplikacji/narzędzi pozwalających poprawiać własną efektywność
 • Prokrastynacja – z czego się bierze i jak sobie z nią radzić?
 • Metody radzenia sobie z tendencją do odkładania zadań na później

dyskusja, praca w podgrupach, rundka

2 h

Komunikacja i feedback

Cele:

 • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych
 • Poznanie technik aktywnego słuchania, modelu czterosapektowej komunikacji w ujęciu Von Thuna
 • Uświadomienie sobie barier komunikacyjnych i ich wpływu na budowanie relacji w zespole
 • Poznanie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w procesie komunikacji
 • Poznanie modelu udzielania informacji zwrotnych
 • Zdefiniowanie własnych obszarów do rozwoju w zakresie komunikacji

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Integracja zespołu- zbudowanie atmosfery otwartości, bliższe poznanie się uczestników
 • Zwiększenie wydajności pracy zespołu, wzrost świadomości znaczenia pracy zespołowej oraz wzrost poziomu odpowiedzialności indywidualnej wśród członków zespołu
 • Zwiększenie wykorzystania potencjału zespołu, analiza mechanizmów działania zespołu, , analiza silnych i słabych stron zespołu pod kątem współpracy, komunikacji i efektywności działań
 • Zrozumienie roli efektywnej komunikacji i konieczności doskonalenia umiejętności skutecznego przekazywania informacji, przekazywania i odbierania informacji zwrotnej i wspólnego rozwiązywania problemów, zwiększenie efektywności komunikacji
 • Skuteczne wychodzenia z sytuacji kryzysowych, poznanie skutecznych metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych w zespole, wypracowanie skutecznych zasad współpracy w zespole
DZIEŃ I – 8 godzin szkoleniowych
Temat sesji:
 • Zrozumienie znaczenia efektywnej komunikacji na pracę zespołu
 • Doświadczenie wpływu zakłóceń na komunikację i rozumienie rozmówcy (m.in. subiektywnego rozumienia słów, założeń i stereotypów, utraty i zniekształcenia informacji)

mini-wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach, praca z kamerą

2 h

 • Koncepcja von Thuna – model 4 płaszczyzn – wykorzystanie modelu w celu skutecznego komunikowania, szczególnie w sytuacji nieporozumień
 • Praktyczne zastosowanie modelu von Thuna dla diagnozy komunikacji innych osób –na co zwracać uwagę, by skutecznie współpracować
 • Precyzyjne nadawanie komunikatów –ćwiczenia
 • Właściwy odbiór przekazywanych informacji, sprawdzanie właściwego odbioru

mini-wykład, ćwiczenia, symulacje, test

2 h

 • Zachowania niewerbalne ułatwiające i utrudniające rozmowę, budowanie sprzyjającej atmosfery
 • Poznanie i ćwiczenie technik aktywnego słuchania
 • Sztuka zadawania pytań jako klucz do poprawnej komunikacji

demonstracja, ćwiczenia w trójkach, gra szkoleniowa

2 h

DZIEŃ II – 8 godzin szkoleniowych
Temat sesji:
 • Jak udzielać informacji zwrotnych w bezpieczny sposób?
 • Korzyści z informacji zwrotnych
 • Bezpieczne metody przekazywania informacji zwrotnych
 • Model wzmacniania pozytywnych zachowań
 • Praktyka w udzielaniu informacji zwrotnych

ćwiczenie, mini-wykład, gra szkoleniowa

4 h

 • odzaje konfliktów, style rozwiązywania konfliktów
 • Koło konfliktów – teoria rozwiązywania konfliktów, konflikty rozwiązywalne i nierozwiązywalne
 • Brief mediation – skuteczna metoda rozwiazywania konfliktów

ćwiczenie, gra szkoleniowa, mini-wykład, praca w grupach

2 h

 • Radzenie sobie z trudnym rozmówcą – praca na przykładach z życia

scenki, praca w grupach

2 h

Kreatywne rozwiązywanie problemów/ trening kreatywności / sesje kreatywne

Cele:

 • Rozwijanie kreatywności, wykorzystywanie kreatywności w codziennym życiu
 • Poznanie czynników blokujących kreatywność i praca nad ich eliminacją
 • Nabycie umiejętności diagnozowania problemów
 • Poznanie metod kreatywnego i twórczego prowadzenia dyskusji
 • Poznanie narzędzi służących do zmiany perspektywy
 • Poznanie i stosowanie technik twórczego rozwiązywania problemów

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poznanie i zdiagnozowanie własnych barier i ograniczeń w zakresie myślenia twórczego
 • Przygotowanie do prowadzenia sesji kreatywnych w swojej firmie
 • Przygotowanie do wykorzystywania kreatywnych metod pracy podczas zebrań i spotkań
 • Poznanie i przećwiczenie metod diagnozy problemów oraz metod generowania rozwiązań
 • Rozwiązanie rzeczywistych problemów firmy z wykorzystaniem metod kreatywnych
DZIEŃ I – 8 godzin szkoleniowych
Temat sesji:
 • Warunki kreatywności – poznanie własnych przekonań na temat kreatywnej pracy i własnej kreatywności
 • Mordercy kreatywności – co wzmacnia, a co zabija kreatywność

mini wykład, dyskusja, ćwiczenie

3 h

 • Poznanie ćwiczeń rozwijających kreatywność
 • Rozciąganie mózgu – ćwiczenia pozwalające zmienić perspektywę, przełamywanie schematów myślowych
 • Etapy rozwiązywania problemów
 • Ćwiczenie giętkości umysłu – Circept

Ćwiczenia, gra szkoleniowa

2 h

 • Poznanie metod pozwalających na pogłębienie diagnozy problemu: Ryba Ishikawy, Metoda 6 pytań, SWOT

demonstracja, ćwiczenia w trójkach, ćwiczenie grupowe

3 h

DZIEŃ II – 8 godzin szkoleniowych
Temat sesji:
 • Wykorzystanie potencjału grupy do generowania pomysłów
 • Metody kreatywnej dyskusji i prowadzenia zebrań: Metaplan, Moderacja

mini – wykład, metaplan, ćwiczenia

2 h

 • Narzędzia służące do zmiany perspektywy: Metoda 6 kapeluszy, Strategia Disneya, Pytania „what if”

mini – wykład, ćwiczenia i praktyka

3 h

 • Metody rozwiązywania problemów i generowania pomysłów: Cebula systemowa, Synektyka

mini – wykład, ćwiczenia i praktyka

3 h

Prowadzenie zebrań i telekonferencji

Cele:

 • Nabycie umiejętności efektywnego prowadzenia zebrań
 • Poznanie technik radzenia sobie z trudnościami podczas zebrań
 • Nabycie wiedzy na temat proksemiki konferencyjnej
 • Poznanie i przećwiczenie skutecznych metod ustrukturyzowanej dyskusji grupowej
 • Poznanie metod optymalizacji wykorzystania czasu zebrań
 • Poznanie zasad prowadzenia telekonferencji

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Oszczędzanie czasu dzięki optymalizacji procesu prowadzenia zebrań
 • Przećwiczenie technik reagowania w trudnych sytuacjach na zebraniach, radzenia sobie z krytyką
 • Przećwiczenie narzędzi strukturyzujących dyskusję grupową
DZIEŃ I – 8 godzin szkoleniowych
Temat sesji:
 • Przygotowanie agendy zebrania
 • Elementy efektywnego zebrania - Lencioni
 • Przygotowanie do telekonferencji

- mini – wykład - ćwiczenie w parach

1 h

 • Odpowiedź na pytanie czego potrzebuje słuchacz, aby skupić swoją uwagę
 • Uświadomienie sobie własnych umiejętności zainteresowania słuchacza
 • Poznanie czynników wpływających na zapamiętywanie treści przez odbiorców
 • Sztuka argumentacji – co ludzi przekonuje, źródła argumentów
 • Perswazja narracyjna

- mini – wykład - ćwiczenie w parach

3 h

 • Wykorzystanie struktury w celu optymalizacji procesu prowadzenia zebrań – Moderacja
 • Kreatywna metoda dyskusji grupowej – Metaplan

- praca indywidualna nad swoimi wystąpieniami - dyskusja

2 h

DZIEŃ II – 8 godzin szkoleniowych
Temat sesji:
 • Narzędzia komunikacyjne – wykorzystanie technik aktywnego słuchania w celu moderowania zebrań
 • Zasady facylitacji

- ćwiczenie grupowe - dyskusja

3 h

 • Trudni obiorcy: jak radzić sobie ze znudzeniem uczestników, niską motywacją, trudnymi pytaniami
 • Sesja pytań i odpowiedzi

- praca indywidualna - mini wykład

2 h

 • Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce
 • Uzyskanie informacji zwrotnych na temat dobrych praktyk i obszarów do rozwoju
 • Uczestnicy prowadzą fragmenty zebrania, które są rejestrowane kamerą, a następnie otrzymują informacje zwrotne ze strony grupy i trenera

- praca z kamerą - sesje informacji zwrotnych

3 h

Siła synergii czyli budowanie efektywnego zespołu

Cele:

 • Integracja zespołu- zbudowanie atmosfery otwartości, bliższe poznanie się uczestników
 • Doświadczenie zespołowego sukcesu
 • Poznanie zasad tworzenia efektywnego zespołu, wzrost świadomości znaczenia pracy zespołowej oraz wzrost poziomu odpowiedzialności indywidualnej wśród członków zespołu
 • Diagnoza potencjału i zasobów poszczególnych członków i całości zespołu
 • Analiza mechanizmów działania zespołu, diagnoza pełnionych ról w zespole
 • Analiza silnych i słabych stron zespołu pod kątem współpracy, komunikacji i efektywności działań
 • Zrozumienie roli efektywnej komunikacji i konieczności doskonalenia umiejętności skutecznego przekazywania informacji, przekazywania i odbierania informacji zwrotnej i wspólnego rozwiązywania problemów, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
 • Poznanie skutecznych metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych w zespole, wypracowanie skutecznych zasad współpracy w zespole
 • Dostrzeżenie znaczenia kreatywności i inicjatywy oraz zaangażowania w osobisty rozwój i całego zespołu

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zwiększenie wydajności pracy zespołu
 • Zwiększenie przepływu informacji w zespole, zwiększenie efektywności komunikacji
 • Skuteczne wychodzenia z sytuacji kryzysowych
 • Większe wykorzystanie potencjału zespołu
 • Zwiększenie współpracy w zespole oraz zbudowanie nastawienie na osiąganie zespołowych celów
DZIEŃ I – 8 godzin szkoleniowych
Temat sesji:
 • Co odróżnia zespół od grupy
 • Ćwiczenia pozwalające wyodrębnić cechy efektywnego zespołu
 • Model TDI a efektywność pracy zespołu

mini wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach, praca z kamerą

3 h

 • Czynniki wpływające na skuteczność naszego zespołu
 • Etapy rozwoju zespołów i wyzwania rozwojowe

mini – wykład, ćwiczenia

2 h

 • Test ról zespołowych Belbina – praca w zespole wspierającym różnorodność
 • Sposoby identyfikacji potencjałów każdego z członków zespołu i wykorzystania go w pracy zespołu
 • Praca nad wykorzystaniem potencjału grupy - ćwiczenia

mini – wykład, ćwiczenia, praca z filmem

3 h

DZIEŃ II – 8 godzin szkoleniowych
Temat sesji:
 • Zakłócenia w komunikacji – badanie przyczyn zakłóceń
 • Koncepcja von Thuna – model 4 płaszczyzn – wykorzystanie modelu w celu skutecznego komunikowania
 • Ćwiczenie technik aktywnego słuchania
 • Sztuka zadawania pytań jako klucz do poprawnej komunikacji

ćwiczenie, mini-wykład, praca w parach, praca w małych grupach

4 h

 • Korzyści z informacji zwrotnych
 • Bezpieczne metody przekazywania informacji zwrotnych
 • Model wzmacniania pozytywnych zachowań

ćwiczenie, mini-wykład, praca w parach gra szkoleniowa

1 h

 • Wspieranie różnorodności i kreatywności w zespole
 • Dzielenie się wiedzą i udzielanie wsparcia, praktyczne przykłady wdrożenia

demonstracja, ćwiczenia w trójkach, mini wykład

1 h

 • Wspieranie różnorodności i kreatywności w zespole
 • Dzielenie się wiedzą i udzielanie wsparcia, praktyczne przykłady wdrożenia

demonstracja, ćwiczenia w trójkach, mini wykład

1 h

Trener wewnętrzny – postawy prowadzenia szkoleń

Cele:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej uczenia się osób dorosłych oraz prowadzenia grupy
 • Nabycie umiejętności badania potrzeb szkoleniowych
 • Opanowanie umiejętności projektowania szkoleń: tworzenia programu, scenariusza szkolenia zgodnie z zasadami uczenia dorosłych
 • Opanowanie warsztatu trenerskiego i  poznanie nowych technik szkoleniowych, m.in.: prezentacji, dyskusji punktowanej, studium przypadku, technik twórczego rozwiązywania problemów, gier symulacyjnych; nauczenie się stosowania narzędzi trenerskich w celu urozmaicenia i usprawnienia procesu uczenia
 • Poznanie specyfiki i technik prowadzenia szkoleń w obszarze, w którym trenerzy będą prowadzić szkolenia w przyszłości: wykorzystanie wiedzy eksperckiej uczestników oraz przełożenie jej na stworzenie efektywnych szkoleń m.in. z karesu sprzedaży, obsługi klienta, etc.
 • Rozszerzenie kompetencji w zakresie autoprezentacji, wizerunku trenera i radzenia sobie ze stresem
 • Pogłębienie umiejętności komunikacji z grupą
 • Przyswojenie umiejętności rozpoznawania przyczyn oporu w grupie i reagowania na trudne sytuacje na sali szkoleniowej; nabycie umiejętności zamiany zakłóceń występujących w grupie na zachowania pożądane

Korzyści z udziału w szkoleniu:

DZIEŃ I – 8 godzin szkoleniowych
Temat sesji:
 • Wprowadzenie w problematykę szkolenia, zebranie oczekiwań
 • Integracja grupy

dyskusja, rundka, balon potrzeb

1 h

 • Filozofia uczenia metodami aktywnymi – uczenie przez doświadczenie
 • Poznanie i doświaczenie cyklu uczenia Kolbe’a
 • Budowanie sytuacji edukacyjnej - rola kontraktu w pracy z grupą, budowanie zaufania w początkowej fazie grupy
 • Techniki zarządzania dynamiką grupy
 • Neuropedagogika w szkoleniach – wykorzystanie wiedzy dotyczącej pracy mózgu w celu zwiększenia efektów uczenia

ćwiczenia, mini-wykład, test, case study

3 h

 • Znaczenie badania potrzeb szkoleniowych
 • Poznanie metod identyfikacji potrzeb szkoleniowych: na poziomie organizacyjnym, grupowym i indywidualnym
 • Firma jako system - systemowa analiza potrzeb szkoleniowych

ćwiczenia w parach, case study, mini-wykład

3 h

 • Wykorzystanie danych zebranych w procesie analizy potrzeb szkoleniowych
 • Przełożenie zdiagnozowanych potrzeb na metody i narzedzia szkoleniowe

ćwiczenia, case study

1 h

DZIEŃ II – 8 godzin szkoleniowych
Temat sesji:
 • Praca metodą siedmiu kroków w planowaniu szkolenia
 • Poznanie sposobów tworzenia programu, scenariusza szkolenia
 • Sposoby weryfikacji czy szkolenie jest adekwatne do zdefiniowanych celów i zebranych wymagań

technika modułowego projektowania szkoleń

1 h

 • Zasady angażowania uwagi odbiorców: C.O.R.E (closers, openers, revisiters and energizers)
 • Wykorzystanie praktycznego doświadczenia sprzedażowego w projektowaniu szkoleń
 • Metody ukierunkowanie na przekazanie uczestnikom nowej wiedzy: zasady prowadzenia mini-wykładu, zasady prowadzenia ćwiczeń odwołujących się do doświadczeń, prowadzenie case study i symulacji, techniki moderacji dyskusji
 • Prezentacja technik szkoleniowych, których przyszli trenerzy będą mogli używać podczas prowadzenia planowanych przez nich szkoleń np. technik obsługi klienta, sprzedaży, etc.

ćwiczenia w parach, lodołamacze, energizery, symulacje, scenki, case study, ćwiczenia grupowe, metaplan, moderacja, gry

4 h

 • Skonstruowanie scenariusza szkolenia, które w przyszłości będą prowadzić, prezentacja scenariusza oraz sesja informacji zwrotnych

praca indywidualna, sesja informacji zwrotnych

2 h

 • Przypomnienie i podsumowanie najważniejszych treści omawianych na szkoleniu

dyskusja, rundka

1 h

DZIEŃ III – 8 godzin szkoleniowych
Temat sesji:
 • Wprowadzenie w problematykę szkolenia: Przygotowanie trenera do prowadzenia szkoleń

rundka, ćwiczenie

1 h

 • Uświadomienie sobie własnych umiejętności zainteresowania słuchacza
 • Poznanie i przećwiczenie różnych sposobów na rozpoczęcie i zakończenie mini-wykładu
 • Narzędzia podczas prezentacji – Power Point, Prezi, flipchart
 • Poznanie metod i technik radzenia sobie ze stresem i tremą

mini-wykład, ćwiczenia, test

3 h

 • Specyfika i trudności wynikające z komunikowania się większej ilości osób
 • Poznanie modelu efektywnego porozumiewania się z grupą, m.in. model von Thuna, technik aktywnego słuchania, udzielania informacji zwrotnej.
 • Dobre praktyki komunikacji zespołowej
 • Doświadczenie procesu komunikacji w sytuacji konfliktowej
 • Ćwiczenie asertywnego reagowania w sytuacjch trudnych (m.in. atak słowny, manipulacja, silne emocje, ocenianie i krytyka)

ćwiczenia w parach, sesje informacji zwrotnych, symulacja realnych sytuacji, gra

4 h

DZIEŃ IV – 8 godzin szkoleniowych
Temat sesji:
 • Poznanie zachowań uczestników szkoleń, przyczyn zakłóceń pojawiających się w trakcie szkoleń i sposobów radzenia sobie z nimi

mini-wykład, ćwiczenia

2 h

 • Prezentacja przygotowanego 30-minutowego fragmentu szkolenia, w trakcie którego uczestnik szkolenia będzie musiał sobie poradzić z symulowaną trudną sytuacją szkoleniową
 • Sesja informacji zwrotnych

ćwiczenia w parach, sesje informacji zwrotnych, symulacja realnych sytuacji

5 h

 • Przypomnienie i podsumowanie najważniejszych treści omawianych na szkoleniu

rundka

1 h

Trening umiejętności menedżerskich –poziom podstawowy / narzędzia pracy lidera

Cele:

 • Diagnoza osobistego stylu przewodzenia, identyfikowanie i rozwijanie swoich mocnych stron jako lider
 • Nabycie umiejętności dopasowania stylu zarządzania w zależności od osoby oraz jej etapu rozwoju
 • Zrozumienie roli efektywnej komunikacji, prowadzenia trudnych rozmów
 • Poznanie skutecznych metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych w zespole, rola menedżera w sytuacjach konfliktowych
 • Poznanie zasad motywowania pracowników, umiejętnego angażowania podwładnych i budowania relacji z pracownikami

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poznanie cech dobrego lidera oraz sposobów budowania autorytetu
 • Diagnoza osobistego stylu przewodzenia, identyfikowanie i rozwijanie swoich mocnych stron jako lider, wzmocnienie pewności siebie jako przywódcy
 • Zdobycie umiejętności elastycznego dostosowania stylu zarządzania do poziomu dojrzałości pracowników
 • Nabycie i przećwiczenie konkretnych umiejętności lidera , podniesienie swoich umiejętności poprzez praktyczne ćwiczenia, symulacje i informacje zwrotne
DZIEŃ I – 8 godzin szkoleniowych
Temat sesji:
 • Silny przywódca – źródła władzy, czynniki budujące autorytet
 • Autodiagnoza preferowanego stylu przewodzenia
 • 12 cech lidera wg Daniela Golemana
 • Audyt własnych kompetencji, ćwiczenia praktyczne, wyznaczanie obszarów do rozwoju

test, mini wykład diagnoza osobistego stylu

2 h

 • Test windy – na jakich kompetencjach buduję mój osobisty autorytet: kompetencja, wizja, relacje, wiarygodność
 • Działania budujące autorytet na każdym z wymiarów i zachowania niszczące autorytet na każdym z wymiarów – moderacja

mini – wykład, ćwiczenia, moderacja

1 h

 • Teoria przywództwa sytuacyjnego Herseya i Blancharda – dopasowanie stylu zarządzania do etapu rozwoju pracowników rozwoju
 • Etapy rozwoju pracownika
 • Przywództwo sytuacyjne i sposób pracy z danym pracownikiem – ćwiczenia

ćwiczenie, dyskusja

4 h

 • Zasady delegowania zadań, monitorowanie wykonania zadań, jak rozmawiać kiedy efekty nie są zadowalające
 • Skuteczne instrukcje pracy z podwładnymi na różnych etapach rozwoju

gra symulacyjna, praca z kamerą

1 h

DZIEŃ II – 8 godzin szkoleniowych
Temat sesji:
 • Komunikacja jako podstawa zaufania – zachowania dysfunkcyjne Lencioni
 • Wykorzystanie umiejętności komunikacyjnych, radzenie sobie z „trudnymi pracownikami”
 • Komunikowanie celów , trudne rozmowy z pracownikami , przygotowanie do rozmowy oceniającej – scenki

ćwiczenie, mini-wykład, praca w parach, praca w małych grupach, scenki

4 h

 • Budowanie dojrzałych relacji z pracownikami, budowanie autorytetu lidera
 • Asertywność w kontaktach z pracownikami

Mini-wykład, praca w grupie, praca w parach

2 h

 • Rozmowa motywująca
 • Utrzymywanie zaangażowania wg. Dana Pinka: mistrzostwo, autonomia, cel
 • Trzynaście praktycznych zasad motywowania pozafinansowego – Andrzej Niemczyk

ćwiczenie, praca w grupie, mini-wykład

2 h