//

Informacje o ofercie

Ia. Szkolenia w obrębie pracowników jednej placówki, w tym szkolenia rad pedagogicznych lub wybranych pracowników. Za zebranie grupy odpowiedzialny jest Klient. Szkolenie odbywa się na terenie placówki Klienta, bądź w wybranym przez niego miejscu.

Ib. Szkolenia w obrębie pracowników różnych placówek. Za zebranie grupy odpowiedzialny jest Klient. Szkolenie odbywa się na terenie placówki zaproponowanej przez Klienta.

Wszystkie szkolenia, które znajdują się w ofercie mogą być realizowanew formie zamkniętej!

Szkolenia na które prowadzone są indywidualne zapisy. Za skompletowanie grupy odpowiada BCB Szkolenia Coaching. Zapisy odbywają się drogą telefoniczną, mailową, lub poprzez wypełnienie kwestionariusza znajdującego się na stronie. Za lokalizację i logistykę szkolenia odpowiada BCB Szkolenia Coaching. Zwykle forma wyjazdowa w przypadku szkoleń dłuższych niż jednodniowe. Propozycje szkoleń otwartych wraz z terminami i innymi informacjami znajdziecie Państwo w zakładce „Szkolenia otwarte”.

W opisach szkoleń znajdziecie Państwo ramowe programy każdego szkolenia. W każdym przypadku dotyczą one najdłuższego z proponowanych modułów czasowych. Oznacza to, że jeżeli decydujecie się Państwo na krótszą wersję szkolenia, program również ulega skróceniu. Zalecamy wybór zawsze najdłuższego z dostępnych modułów czasowych, bo tylko on umożliwia w pełni gruntowne omówienie tematu i dokładne przećwiczenie konkretnych umiejętności. W przypadku wyboru krótszych modułów czasowych skontaktujemy się z Państwem, aby umożliwić wybór tych zagadnień z programu, które są najbardziej adekwatne do Państwa oczekiwań. Istnieje również możliwość znaczących modyfikacji programów w zależności od Państwa potrzeb i sytuacji konkretnej placówki.

W razie potrzeby przesyłamy również bardziej szczegółowe programy zajęć.

Większość z zaprezentowanych szkoleń realizujemy w różnych modułach czasowych. Zwykle rozpiętość czasowa waha się od kilkugodzinnego szkolenia dla rady pedagogicznej, do trzydniowych warsztatów. Możliwe moduły czasowe znajdziecie Państwo każdorazowo przy opisach szkoleń.

Metody pracy na szkoleniach

W przypadku szkolenia rad pedagogicznych dla dużych grup stosowaną przez nas metodą pracy jest wykład interaktywny (w który zaangażowani są również Uczestnicy szkolenia) wzbogacany przez elementy demonstracji, fragmenty filmowe ilustrujące omawiane treści i krótkie ćwiczenia.

W przypadku warsztatów stosujemy szereg metod aktywnych. Do najczęściej przez nas stosowanych metod należą:

Asertywny nauczyciel

Dlaczego warto je wybrać:

Asertywność często mylona jest z egoizmem i stawianiem na swoim. Tak naprawdę asertywność to umiejętność budowania partnerskich relacji, w których moje interesy stoją na równi z interesami drugiej osoby. To podstawowa umiejętność nauczyciela. Na szkoleniu nauczymy Państwa szeregu skutecznych technik asertywnych oraz skoncentrujemy się na wewnętrznych przekonaniach, sposobie myślenia o sobie i innych, postawach – nauczymy jak myśleć i przeżywać świat asertywnie. Wierzymy, że umiejętności nabyte na tym szkoleniu okażą się przydatne w każdym aspekcie życia.

Zdobyta wiedza:

 • style funkcjonowania interpersonalnego – asertywny, agresywny, bierny
 • przekonania wewnętrzne i monolog wewnętrzny
 • wpływ asertywnego zachowania na relacje z otoczeniem

Rozwijane umiejętności:

 • stanowienie i obrona własnych praw, radzenie sobie z atakiem i krytyką, udzielanie wsparcia i informacji zwrotnej, odmawianie, dziękowanie, proszenie, wyrażanie własnego zdania, reakcja na komplementy, reakcja na manipulacje, wyrażanie emocji
 • techniki zmiany nieadekwatnych przekonań i kształtowania wspierającego monologu wewnętrznego
 • techniki asertywne: ju-jitsu, słonia, zdarta płyta, zamorzenie gniewu głodem, komunikat Ja, procedura stopniowania reakcji, poszukiwanie wspólnej płaszczyzny, metakomunikacja
 • kompetencje komunikacyjne, świadomość i kontrola własnych zachowań

Ramowy program:

1. Asertywność, agresja, uległość – charakterystyka styli, symptomy źródła, diagnoza; bariery na drodze do asertywności
2. Przekonania i prawa asertywne oraz monolog wewnętrzny – jak kontrolować swoje wewnętrzne obawy i wspierać siebie; świadomość własnego potencjału, przeramowanie
3. Wyrażanie własnego zdania, stanowienie i obrona własnych granic
4. Krytyka i ocena – jak ich unikać i jak na nie reagować
5. Komunikowanie własnych emocji
6. Asertywna odmowa 
7. Użyteczne techniki asertywne (reakcja na sytuacje trudne, atak, manipulacje, konflikty, brak dyscypliny w klasie, oczernianie i in.)
8. Praca w obszarach indywidualnych deficytów asertywności – w zależności od potrze grupy 

Czas szkolenia:

Warsztat: moduł trzydniowy (24 godziny)/ dwudniowy (16 godzin)/ jednodniowy (8 godzin) Szkolenie rady pedagogicznej (4 godziny)

Profil uczestnika:

Nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy, terapeuci, wszyscy zainteresowani tematyką.

Co otrzymują Uczestnicy:

 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe w formie podręcznika
 • arkusze samooceny, kwestionariusze, materiały ćwiczeniowe (tylko w przypadku warsztatu)

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Dlaczego warto je wybrać:

Dyrektor szkoły to osoba publiczna, która często znajduje się w sytuacjach społecznej ekspozycji. Wizerunek dyrektora szkoły jest często wizerunkiem samej szkoły i jego pozytywna autoprezentacja jest bardzo ważna. Dlatego warto dołożyć wszelkich starań, aby dobrze prezentować się publicznie, umieć wywołać pozytywne pierwsze wrażenie, dobrze radzić sobie w sytuacjach wystąpień publicznych i medialnych, doskonalić swoje kompetencje komunikacyjne, potrafić kontrolować oznaki napięcia związane z tremą czy nadmiernym zdenerwowaniem. Proponowane szkolenie oferuje wiedzę i umiejętności pomocne w świadomym i aktywnym kreowaniu własnego wizerunku i samodoskonalenia w obszarze wystąpień publicznych.

Zdobyta wiedza:

 • elementy budowania wizerunku i wywierania wpływu,
 • elementy psychologii komunikacji,
 • typowe błędy i dobre praktyki wystąpień publicznych.

Rozwijane umiejętności:

 • świadome kreowanie wizerunku adekwatnie do potrzeb,
 • metody, techniki i sztuczki wzmacniające skuteczność wystąpień publicznych,
 • techniki radzenia sobie ze stresem i tremą w sytuacjach publicznych.

Ramowy program:

1. Komunikacja werbalna i niewerbalna (mowa ciała, style komunikacyjne, wykorzystanie przestrzeni, charyzma), efekt pierwszego wrażenia
2. Autoanaliza własnych zasobów i słabych stron
3. Autoprezentacja i techniki autoprezentacji
4. Ja perfekcyjnie rozpocząć wystąpienie publiczne (co sprawia, że ludzie słuchają, jak zacząć, świadome budowanie pozytywnego pierwszego wrażenia, budowanie relacji z grupą, budowanie motywacji do słuchania i osobistego zaangażowania)
5. Utrzymywanie zainteresowania audytorium i realizacja celów wystąpienia (techniki mówienia, tricki językowe i inne natychmiastowo przykuwające uwagę , środki stylistyczne uwypuklania, techniki NLP przydatne w trakcie wystąpienia, rola anegdot, przypowieści, osobistych doświadczeń, metafor, radzenie sobie z zakłóceniami, słabnącym zainteresowaniem, zmęczeniem, prowokacją, trudnymi pytaniami, znaczenie mowy ciała i aranżowania przestrzeni, jak efektownie zakończyć i podsumować wystąpienie, techniki wywierania wpływu i przekonywania, korzystanie z pomocy wizualnych)
6. Radzenie sobie ze stresem przed i w trakcie mówienia (jak zdenerwowany mówca działa na publiczność, techniki radzenia sobie z tremą i jej oznakami przed rozpoczęciem wystąpienia i w trakcie jego trwania), 
7. Autoprezentacja uczestników – praca z kamerą (analiza mocnych i słabych stron, zachowań niewerbalnych, stylu komunikacji, oznak zdenerwowania, wzrost kontroli nad własnym ciałem, emocjami, kształtowanie wizerunku, specyfika odbioru)

Czas szkolenia:

Warsztat: moduł dwudniowy (16 godzin) –maksymalna liczba uczestników: 10 osób (praca z kamerą)/ jednodniowy (8 godzin) – maksymalna liczba uczestników: 20 osób (bez kamery) Szkolenie (5 godzin)

Profil uczestnika:

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, liderzy zespołów formalnych i nieformalnych, wszyscy zainteresowani

Co otrzymują Uczestnicy:

 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe w formie podręcznika
 • kwestionariusze, materiały ćwiczeniowe, materiały wideo (tylko w przypadku warsztatu)

Budowanie autorytetu nauczyciela poprzez świadome kreowanie własnego wizerunku

Dlaczego warto je wybrać:

Warsztat służący zwiększeniu świadomości roli, jaką w pracy nauczyciela i budowaniu jego autorytetu odgrywa wizerunek, który kreuje. Uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się świadomie kreować swój wizerunek w taki sposób, aby być odbieranym jako osoba pewna siebie, przekonana do swoich racji, opanowana, budująca relacje oparte o autorytet.

Zdobyta wiedza:

 • świadome i nieuświadomione cele autoprezentacji;
 • znaczenie komunikacji niewerbalnej w kreowaniu wizerunku;
 • zasady budowania marki osobistej;
 • elementy psychologii poznawczej.

Rozwijane umiejętności:

 • świadomego stosowania technik komunikacji niewerbalnej i werbalnej;
 • wykorzystywania efektu pierwszego wrażenia dla zbudowania autorytetu w klasie - świadome dobieranie ubioru do celów i zadań w danym dniu pracy (pierwszy dzień nowego roku, zebranie z rodzicami, itp.);
 • wykorzystanie narzędzi kreowania marki osobistej do budowania autorytetu.

Ramowy program:

1. Czym jest autoprezentacja – jak kontrolujemy sposób, w jaki widzą nas inni
2. Powszechnie znane i stosowane taktyki autoprezentacji
3. Zagadnienie pierwszego wrażenia i jego konsekwencje dla dalszego postrzegania nauczyciela przez klasę (efekt aureoli, efekt diabelski)
4. Jak mnie widzą – elementy psychologii poznawczej
5. Znaczenie komunikacji niewerbalnej w kreowaniu wizerunku
6. Komunikaty werbalne w służbie kreowania wizerunku osoby wymagającej szacunku, godnej zaufania, otwartej na sugestie, itp.
7. Kreowanie wizerunku nauczyciela poprzez dobór ubioru oraz kształtowanie wyglądu zewnętrznego – zasady, przykłady dobrych i złych praktyk
8. Reguły budowania marki osobistej 

Czas szkolenia:

Warsztat: moduł jednodniowy (8 godzin), moduł dwudniowy (16 h) Szkolenie rady pedagogicznej (4 godziny)

Profil uczestnika:

Nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy, terapeuci, wszyscy zainteresowani tematyką.

Co otrzymują Uczestnicy:

 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe w formie podręcznika

Cybeprzemoc w szkole

Dlaczego warto je wybrać:

Cyberprzemoc i inne zagrożenia związane z nieprawidłowym użytkowaniem nowych mediów to zjawiska uniwersalne i niezwykle często pojawiające się w polskich szkołach. Wciąż jednak ich znajomość wśród nauczycieli, jak również znajomość skutecznych form profilaktyki, nie jest powszechna. Szkolenie ma pełnić dwie funkcje – z jednej strony zapoznać Uczestników z zagrożeniami płynącymi z patologiczneg korzystania z nowych mediów (w tym głównie cyberprzemocy – jej mechanizmów, odmian, skali), jak również pokazać skuteczne narzędzia i formy obrony przed nimi, w szczególności filmoterapii – świadomego wykorzystania filmów i fragmentów filmów w celach profilaktycznych i psychoedukacyjnych.

Zdobyta wiedza:

 • specyfika nowych mediów, zmiany w funkcjonowaniu społeczno – poznawczym dzieci i młodzieży;
 • przemoc elektroniczna – rodzaje, objawy, mechanizmy psychologiczne, profile sprawców, konsekwencje;
 • zasady interwencji i profilaktyki;

Rozwijane umiejętności:

 • rozpoznawanie różnych rodzajów przemocy elektronicznej
 • prowadzenie zajęć profilaktycznych z uczniami, w tym warsztatów z wykorzystaniem filmów fabularnych
 • umiejętności związane z reagowaniem na przemoc elektroniczną, w tym rozmowa ze sprawcą i ofiarą

Ramowy program:

1. Cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci – specyfika nowych mediów, zmiany poznawcze, behawioralne i społeczne wśród dzieci i młodzieży, wyzwania stojące przed nauczycielem
2. Przemoc cyfrowa – rodzaje, typy sprawców, przykłady, przyczyny
3. Mobbing cyfrowy a mobbing klasyczny – różnice i podobieństwa – perspektywa psychologiczna
4. Struktura klasy zaangażowanej w przemoc cyfrową
5. Przegląd najczęściej stosowanych form profilaktyki przemocy cyfrowej, gzie szukać pomocy
6. Rozmowa ze sprawcą i rozmowa z ofiarą
7. Praca z filmem jako skuteczna forma profilaktyki – przygotowanie nauczycieli do prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych z zakresu cyberprzemocy

Czas szkolenia:

Warsztat: moduł jednodniowy (8 godzin) Szkolenie rady pedagogicznej (4 godziny)

Profil uczestnika:

Nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy, terapeuci, wszyscy zainteresowani tematyką.

Co otrzymują Uczestnicy:

 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe w formie podręcznika

Dyrektor jako lider

Dlaczego warto je wybrać:

Każda praca, w którą zaangażowana jest więcej niż jedna osoba wymaga pracy zespołowej. Tymczasem dobry zespół nie tworzy się sam z siebie, jego budowanie to długofalowy proces, w którym rola dyrektora - lidera ma znaczenie kluczowe. Proponowane szkolenie skupi się na najważniejszych zagadnieniach związanych z krokami, jakie należy przedsięwziąć w celu stworzenia efektywnego zespołu. Dostarczy również szeregu konkretnych wskazówek i rozwiązań, które sprawdziły się w praktyce i pozwoliły zmaksymalizować zaangażowanie i współpracę wśród pracowników.

Zdobyta wiedza:

 • elementy budowania i zarządzania zespołem (w tym: analiza zespołu, cechy efektywnego zespołu, role w zespole, zadania lidera, style zarządzania),
 • psychologiczne procesy zachodzące w zespole (w tym rozumienia procesu grupowego i świadomego reagowania na zmiany w grupie, rozumienia procesów zakłócających pracę zespołu, poznania psychologicznych potrzeb członków zespołu),
 • najważniejsze zagadnienia z obszaru motywowania pracowników, pracy z zespołem, grupowego rozwiązywania problemów, komunikacji.

Rozwijane umiejętności:

 • budowanie zespołów a oparciu o analizę predyspozycji, diagnoza ról zespołowych,
 • motywowanie pracowników,
 • konstruktywne komunikowanie się z zespołem, stosowanie narzędzi pracy zespołowej, rozwiązywania problemów i konfliktów w grupie, prowadzenie efektywnych spotkań i zebrań.

Ramowy program:

1. Zespół i lider (zespół a grupa, cechy efektywnych zespołów, cechy i role lidera, style zarządzania, moje predyspozycje i ograniczenia oraz styl kierowania – autodiagnoza),
2. Psychologia grupy (Mechanizmy grupowe, jak tworzy się zespół – proces grupowy, zarządzanie zespołem a proces grupowy, typowe błędy wynikające z pracy w grupie, potrzeby grupy i potrzeby członków grupy, moja rola w zespole- autodiagnoza), 
3. Jak tworzyć efektywne zespoły (role grupowe i role zakłócające, diagnoza ról grupowych i jej narzędzia w oparciu o koncepcję M. Balbina), 
4. Jak zmotywować zespół do pracy (niektóre mity na temat motywacji, 13 zasad efektywnego motywowania pozafinansowego, motywowanie poprzez wspólne wyznaczanie celów: analiza SMART i pytania coaching’owe), 
5. Techniki twórczego rozwiązywania problemów i pracy zespołowej (zasady twórczego rozwiązywania problemów, przegląd i przećwiczenie wybranych twórczych technik: Action Learning, grupy superwizyjne, moderacja) 
6. Komunikacja w zespole (typowe błędy komunikacyjne, zasady tworzenia jasnych komunikatów, informacja zwrotna jako podstawowe narzędzie motywowania i rozwoju pracowników, elementarne zasady rozwiązywania konfliktów w grupie w oparciu o podejście problemowe i ideę współpracy) 

Czas szkolenia:

Warsztat: moduł trzydniowy (24 godziny)/ dwudniowy (16)/ jednodniowy (8) Wykład (4 godziny)

Profil uczestnika:

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, liderzy zespołów formalnych i nieformalnych, wszyscy zainteresowani

Co otrzymują Uczestnicy:

 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe w formie podręcznika
 • kwestionariusze, materiały ćwiczeniowe (tylko w przypadku warsztatu)

Feedback i rozmowa oceniająco- motywująca

Dlaczego warto je wybrać:

Umiejętność udzielania informacji zwrotnych, wspierającego oceniania pracownika, prowadzenia spotkań oceniających oraz interweniowania i dyscyplinowania w sytuacjach krytycznych jest jednym z najmniej przyjemnych zadań dyrektora. Wiedza i umiejętności przekazywane Uczestnikom w trakcie szkolenia pozwolą nabrać większej pewności siebie w wymienionych obszarach, zwiększyć skuteczność udzielanych komunikatów, dostarczą struktury i technik użytecznych w nieraniącym ocenianiu pracy innych i przyczynią się do zmniejszenia ryzyka konfliktów i zachowań obronnych w trakcie rozmowy.

Zdobyta wiedza:

 • zasady udzielania informacji zwrotnej, oceniania, wydawania poleceń,
 • zachowania obronne i manipulacyjne,
 • pułapki w procesie oceniania i błędy w poziomie obiektywizmu oceniającego.

Rozwijane umiejętności:

 • stosowanie ustrukturowanych technik prowadzenia rozmowy oceniającej i interweniowania w sytuacjach trudnych w tym feedback, pytania coachingowe, Asertywna Interwencja,
 • kompetencje komunikacyjne, elementy negocjacji, radzenia sobie z manipulacją i zachowaniami obronnymi, krytyką i atakiem,
 • budowanie partnerskich i asertywnych relacji z pracownikiem.

Ramowy program:

1. Funkcje i cele oceny bieżącej i okresowej, kryteria oceniania pracy nauczyciela, rola dyrektora
2. Planowanie rozmowy oceniającej – 10 narzędzi w przygotowywaniu informacji zwrotnej
3. Sposoby wywierania wpływu przez oceniających
4. Schemat rozmowy oceniającej – narzędzia, pułapki, przebieg, techniki
5. Zachowania manipulacyjne i obronne ocenianego – jak sobie z nimi radzić (brak zgody na krytykę, brak zainteresowania, trudne reakcje emocjonalne, atak, krytyka mściwa, bezradność, gry psychologiczne, konformizm, ingracjacja i in.) 
6. Elementy choachingu i motywowania
7. Pułapki w ocenie: pierwsze wrażenie, podstawowy błąd atrybucji, błąd tendencji centralnej, błąd kontrastu, efekt halo i inne
8. Sytuacje krytyczne – jak interweniować w przypadku nieakceptowanych zachowań nauczyciela i zachęcać go do współpracy 

Czas szkolenia:

Warsztat: moduł dwudniowy (16 godzin)/ jednodniowy (8) Wykład (4 godziny)

Profil uczestnika:

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, liderzy zespołów formalnych i nieformalnych, wszyscy zainteresowani

Co otrzymują Uczestnicy:

 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe w formie podręcznika
 • kwestionariusze, materiały ćwiczeniowe (tylko w przypadku warsztatu)

Jak wykorzystywać film w pracy wychowawczej?

Dlaczego warto je wybrać:

Filmy wywołują emocje, a młodzi ludzie żyjący w epoce kultury obrazkowej są w stanie znacznie więcej z niego zrozumieć i zapamiętać niż z prowadzonego wykładu. Dlatego warto stosować to narzędzie zawsze, kiedy jest okazja – w nauczaniu, profilaktyce, wychowaniu, terapii czy samopoznaniu. Szkolenie oferuje zdobycie wiedzy z zakresu wpływu filmu na młodego widza i możliwości jego zastosowania w w/w obszarach, oraz nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia warsztatów z wykorzystaniem filmów fabularnych

Zdobyta wiedza:

 • mechanizmy oddziaływania filmu na młodego widza, ujęcie edukacyjne i psychologiczne, emocje a kino, uczenie się przez obrazy,
 • agresja w kinie – jej wpływ i sposoby minimalizacji szkód,
 • założenia filmoterapii i edukacji poprzez film, zasady pracy z filmem.

Rozwijane umiejętności:

 • kompetencje komunikacyjne zwłaszcza w zakresie moderacji i prowadzenia grupy, udzielania wsparcia,
 • projektowanie i prowadzenie warsztatów filmowych,
 • radzenie sobie z zakłóceniami w grupie (m.in. płacz, ocenianie, wycofanie, lęk, atakowanie, nadmierna otwartość)

Ramowy program:

1. Znaczenie filmu w życiu ucznia (rozwój nowych mediów, korzyści płynące z oglądania filmu, cele, zastosowanie filmu w pracy z uczniem)
2. Filmoterapia i filmoedukacja (założenia, mechanizmy działania, mechanizmy uczenia się, zasady i specyfika prowadzenia warsztatów filmowych, wybór filmu/sceny i opracowanie scenariusza, schemat warsztatów z wykorzystaniem filmów krok po kroku)
3. Sesje pokazowe (prowadzone przez trenera próbki warsztatów filmowych nt. 1. Błędy komunikacyjne i komunikat Ja, 2. Przemoc 3. Cyberprzemoc
4. Umiejętności moderatora (moderowanie dyskusji, techniki aktywizujące i motywujące uczestników, kontrakt z zastosowaniem filmów, umiejętne zadawanie pytań, radzenie sobie z zakłóceniami i sytuacjami trudnymi, drama i psychodrama)
5. Sesje superwizyjne (uczestnicy przygotowują własne warsztaty w oparciu o zadane fragmenty filmowe i prowadzą je w formie warsztatów superwizowanych) * tylko w przypadku kursu doskonalącego   

Czas szkolenia:

Warsztat: moduł dwudniowy (16 godzin)/ jednodniowy (8 godzin) Kurs doskonalący: 2 x dwa dni (2 x 16 godzin) z miesięczną przerwą (spotkanie I – warsztat prowadzony przez trenera, spotkanie II – sesje superwizyjne prowadzone przez Uczestników) Szkolenie rady pedagogicznej (4 godziny)

Profil uczestnika:

Nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy, terapeuci, wszyscy zainteresowani tematyką.

Co otrzymują Uczestnicy:

 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe w formie podręcznika
 • kwestionariusze, materiały ćwiczeniowe (tylko w przypadku warsztatu)

Komunikacja interpersonalna w szkole

Dlaczego warto je wybrać:

Praca nauczyciela polega przede wszystkim na komunikowaniu się. Na szkoleniu nauczymy Państwa jak porozumiewać się z innymi tak, by unikać nieporozumień, mówić jasno i klarownie, unikać błędów i pułapek komunikacyjnych, rozumieć ukryte komunikaty, wzbudzać zaufanie i chęć kontaktu, budować pozytywne relacje i rozwiązywać problemy interpersonalne.

Zdobyta wiedza:

 • model Von Thuna - drogowskaz po meandrach komunikacji
 • zakłócenia i blokady komunikacyjne
 • zasady konstruktywnej komunikacji
 • narzędzia efektywnej komunikacji

Rozwijane umiejętności:

 • diagnozowanie stylu komunikacji i rozumienie ukrytych treści komunikatu; budowanie pozytywnego pierwszego wrażenia, świadome komunikowanie się werbalne i niewerbalne, aktywne słuchanie, wywieranie wpływu, udzielanie informacji zwrotnej, reakcja na krytykę i ocenę, kontrola i konstruktywne wyrażanie emocji;
 • radzenie sobie z zakłóceniami komunikacyjnymi, konstruktywne komunikowanie się, zwłaszcza w sytuacjach trudnych (atak, konflikty).

Ramowy program:

1. Pierwsze wrażenie, kreowanie wizerunku poprzez mowę ciała, mechanizmy  tworzące stereotypy i nastawienia
2. Płaszczyzny komunikacji – model Von Thuna – jak rozumieć to, co nie jest wyrażone wprost
3. Zakłócenia i blokady komunikacyjne - jak ich unikać i jak na nie reagować
4. Techniki aktywnego słuchania, udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej, udzielanie informacji zwrotnej
5. Silne emocje – jak komunikować emocje nie tracąc nad sobą kontroli
6. Komunikacyjne techniki wywierania wpływu – jak przykuwać uwagę, przekonywać, dyscyplinować, wpływać na zmianę zachowania
7. Komunikacja w sytuacji konfliktu – jak rozmawiać, by rozwiązać problem  nie niszcząc relacji

Czas szkolenia:

Warsztat: moduł trzydniowy (24 godziny)/ dwudniowy (16 godzin)/ jednodniowy (8 godzin) Szkolenie rady pedagogicznej (4 godziny)

Profil uczestnika:

Nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy, terapeuci, wszyscy zainteresowani tematyką.

Co otrzymują Uczestnicy:

 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe w formie podręcznika
 • arkusze samooceny, kwestionariusze, materiały ćwiczeniowe (tylko w przypadku warsztatu)

Komunikacja w szkole w ujęciu Analizy Transakcyjnej

Dlaczego warto je wybrać:

Szkoła, jako swego rodzaju zamknięty system, jest miejscem szczególnie podatnym na występowanie szeregu gier i manipulacji stosowanych w celu osiągnięcia własnych korzyści kosztem innych. Co gorsze, najczęściej nie zdajemy sobie sprawy, że w nich uczestniczymy. Znajomość Analizy Transakcyjnej, coraz bardziej popularnej również w Polsce, pozwala temu przeciwdziałać. Szkolenie dostarczy wiedzę i umiejętności radzenia sobie z nieuczciwością otoczenia oraz zastępowania gier w które sami gramy innymi, bardziej szczerymi formami zachowań.

Zdobyta wiedza:

 • podstawowe założenia Analizy Transakcyjnej
 • komunikacja interpersonalna w ujęciu Analizy Transakcyjnej
 • gra psychologiczna – jej istota, przebieg, mechanizmy, funkcje, sposoby przeciwdziałania
 • przegląd najczęstszych gier pojawiających się w szkole

Rozwijane umiejętności:

 • analizowanie komunikacji i interakcji z perspektywy Analizy Transakcyjnej,
 • rozpoznawanie i przeciwdziałanie grom psychologicznym i manipulacjom,
 • otwarta komunikacja, asertywność, stawianie granic, komunikowanie wymagań, rozwiązywanie problemów

Ramowy program:

1. Podstawy Analizy Transakcyjnej - teoria i praktyka 
2. Gry psychologiczne w szkole- w co grają uczniowie, nauczyciele i rodzice? Jakie są koszty i korzyści gier- pułapek emocjonalnych? Jak je rozpoznawać i im przeciwdziałać? Jak bronić się przed manipulacją otoczenia?
3. Moja wewnętrzna gra- głos Rodzica, Dziecka i Dorosłego, a styl komunikacji i podejmowanie decyzji. Monolog wewnętrzny. Autodiagnoza własnego stylu komunikacyjnego 
4. Strategie i techniki komunikacyjne ułatwiające porozumienie. Asertywność jako sposób dekonspiracji i przerwania gry
5. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w kontakcie z uczniem, rodzicem i współpracownikiem. Osiąganie porozumienia
6. Sesje symulacyjne- odgrywanie poszczególnych gier szkolnych i ćwiczenie sposobów radzenia sobie z nimi

Czas szkolenia:

Warsztat: moduł trzydniowy (24 godziny)/ dwudniowy (16 godzin) Szkolenie rady pedagogicznej (4 godziny)

Profil uczestnika:

Nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy, terapeuci, wszyscy zainteresowani tematyką.

Co otrzymują Uczestnicy:

 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe w formie podręcznika

Motywowanie pracowników

Dlaczego warto je wybrać:

Umiejętność skutecznego motywowania pracowników to jedna z podstawowych kompetencji potrzebnych dyrektorowi szkoły. Nie ma jednej uniwersalnej metody motywowania. Kluczem jest poznanie i zrozumienie swoich pracowników, ich potrzeb, aspiracji i motywów. Proponowane szkolenie, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie motywacji, łączy elementy biznesowych szkoleń menedżerskich i coachingu ze specyfiką pracy w placówce oświatowej. Ma na celu doskonalenie umiejętności motywowania pracowników i budowania z nimi pozytywnych, partnerskich relacji.

Zdobyta wiedza:

 • podstawowe zagadnienia psychologii motywacji, mity na temat motywowania pracowników, demotywatory i gry psychologiczne mające na celu „miganie się” od pracy,
 • dynamika zespołu, potrzeby i motywy jednostki i grupy, typy pracowników,
 • 13 zasad skutecznego motywowania pozafinansowego.

Rozwijane umiejętności:

 • motywowanie pracowników – poprzez rozwój indywidualnych umiejętności diagnozy i taktyk wywierania wpływu na ludzi i grupę,
 • stosowanie strategii i technik prowadzenia rozmów motywujących z pracownikami, elementy coachingu, motywujące techniki współpracy w zespole,
 • komunikacja z grupą i jednostką, radzenie sobie z próbami manipulacji, elementy rozwiązywania konfliktów i negocjacji.

Ramowy program:

1. Istota motywacji – definicja i pojęcia pokrewne, mechanizmy, mity na temat motywacji, potrzeby grupy i jednostki, Inteligencja Motywacyjna,
2. Analiza stylów zarządzania zespołem i własnych doświadczeń w dziedzinie motywowania pracowników
3. Prezentacja teorii motywacyjnych ich praktyczne konsekwencje i możliwości zastosowania w praktyce szkolnej
4. Elementy coachingu – rozmowy motywujące, diagnoza problemów, ustalanie celów, stawianie pytań motywujących
5. Gry i manipulacje mające na celu unikanie odpowiedzialności i pracy – jak je rozpoznawać, radzić sobie z nimi i przeciwdziałać
6. Techniki współpracy wzmacniające kreatywność i motywację
7. 13 zasad motywowania pozafinansowego i ich praktyczne zastosowanie
8. Techniki egzekwowania dyscypliny (m.in. Asertywna Interwencja) i elementy rozwiązywania konfliktów.

Czas szkolenia:

Warsztat: moduł trzydniowy (24 godziny)/ dwudniowy (16)/ jednodniowy (8) Wykład (4 godziny)

Profil uczestnika:

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, liderzy zespołów formalnych i nieformalnych, wszyscy zainteresowani

Co otrzymują Uczestnicy:

 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe w formie podręcznika
 • kwestionariusze, materiały ćwiczeniowe (tylko w przypadku warsztatu)

Motywowanie uczniów do nauki

Dlaczego warto je wybrać:

Motywacja nie jest stanem naturalnym i stałym. Metody motywacyjne wypracowane przez system szkolny mają się często nijak wobec potrzeb dzieci i młodzieży wychowanych w erze cyfrowej. Nauczyciele posiadający odpowiednie umiejętności mają możliwość wzmacniania motywacji i ukierunkowania jej na pożądane cele. Na naszym szkoleniu nauczymy Państwa jak to robić korzystając z szerokiego spektrum doświadczeń własnych, uznanych praktyków oraz osiągnięć psychologii motywacji i uczenia się.

Zdobyta wiedza:

 • najważniejsze teorie motywacji i ich praktyczne konsekwencje;
 • znaczenie komunikacji i relacji w procesie motywowania;
 • elementy psychologii motywacji;
 • mechanizmy i procesy osłabiające motywację do nauki.

Rozwijane umiejętności:

 • tworzenie indywidualnych strategii motywowania opartych o znajomość potrzeb ucznia;
 • udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej i wytyczanie celów; kompetencje komunikacyjne;
 • prowadzenie motywujących rozmów, elementy coachingu;
 • stosowanie szeregu technik i narzędzi motywowania;
 • modelowanie zainteresowania nauką i atrakcyjne przekazywanie wiedzy.

Ramowy program:

1. Natura motywacji i najważniejsze mity na temat motywowania
2. Przegląd teorii motywacji i ich praktyczne konsekwencje w kontekście pracy z uczniem
3. Klasa jako zespół i zbiór uczniów – jak motywować grupy i jednostki
4. Komunikacja w procesie motywacji: chwalenie i krytyka, informacja zwrotna, procedura stopniowania reakcji, rozmowa motywująca, wytyczanie celów
5. Mechanizmy uczenia się, kary i nagrody
6. Nowe narzędzia motywowania
7. Coaching motywacyjny w szkole
8. Nauka w szkole jako wyścig umiejętności albo gra równych szans
9. Strategie i gry mające na celu uniknięcie wysiłku przez uczniów; działania nauczycieli osłabiające motywację
10. Modelowanie zainteresowania wiedzą i rozwijanie umiejętności fascynowania uczniów poprzez sposób przekazywania wiedzy

Czas szkolenia:

Warsztat: moduł dwudniowy (16 godzin)/jednodniowy (8 godzin) Szkolenie rady pedagogicznej (4 godziny)

Profil uczestnika:

Nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy, terapeuci, wszyscy zainteresowani tematyką.

Co otrzymują Uczestnicy:

 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe w formie podręcznika

Mówca doskonały

Dlaczego warto je wybrać:

Jak poradzić sobie z audytorium? Jak skupić na swoim wystąpieniu uwagę uczniów w klasie, rodziców na zebraniu, nauczycieli w czasie posiedzenia rady pedagogicznej? Każdy jest w stanie opanować podstawowe umiejętności pozwalające lepiej i skuteczniej komunikować się ze słuchaczami. Szkolenie będzie łączyć wiedzę psychologiczną i managerską z praktycznymi dyrektywami wypracowanymi przez wybitnych mówców i praktyków wystąpień publicznych. Omawiane treści będą osadzone w kontekście specyfiki pracy nauczyciela i dostosowane do problematyki pracy w szkole. Uczestnicy uzyskają liczne wskazówki jak zaplanować i przygotować ciekawe wystąpienie publiczne (lekcję, pogadankę, prezentację) i jak je zrealizować od momentu powitania do końcowych oklasków.

Zdobyta wiedza:

 • elementy psychologii uczenia się i wywierania wpływu,
 • elementy psychologii komunikacji,
 • zasady mistrzowskich wystąpień publicznych
 • typowe błędy i dobre praktyki sztuki przemawiania.

Rozwijane umiejętności:

 • metody i techniki wzmacniające efekt wystąpienia (pozyskiwania uwagi, angażowania uczestników, wywierania wpływu, budowania relacji z słuchaczami, radzenia sobie z zakłóceniami, zwiększania prawdopodobieństwa zostania zapamiętanym, korzystanie z pomocy wizualnych, świadome kreowanie pozytywnego wizerunku, elementy pracy z głosem),
 • planowanie, przygotowanie i realizacja wystąpienia publicznego,
 • techniki radzenia sobie ze stresem i tremą.

Ramowy program:

1. Przygotowanie się do wystąpienia publicznego (analiza celu, analiza grupy słuchaczy, świadomość miejsca)
2. Przygotowanie treści wystąpienia (mechanizmy uczenia się, typowe błędy, organizowanie przekazu)
3. Mocny początek (co sprawia, że ludzie słuchają, jak zacząć, świadome budowanie pozytywnego pierwszego wrażenia, budowanie relacji z grupą, budowanie motywacji do słuchania i osobistego zaangażowania)
4. Utrzymywanie zainteresowania audytorium i realizacja celów wystąpienia (techniki mówienia, tricki językowe i inne natychmiastowo przykuwające uwagę , środki stylistyczne uwypuklania, techniki NLP przydatne w trakcie wystąpienia, rola anegdot, przypowieści, osobistych doświadczeń, metafor, radzenie sobie z zakłóceniami, słabnącym zainteresowaniem, zmęczeniem, prowokacją, trudnymi pytaniami, znaczenie mowy ciała i aranżowania przestrzeni, jak efektownie zakończyć i podsumować wystąpienie, techniki wywierania wpływu i przekonywania, korzystanie z pomocy wizualnych)
5. Radzenie sobie ze stresem przed i w trakcie mówienia (jak zdenerwowany mówca działa na publiczność, techniki radzenia sobie z tremą przed rozpoczęciem wystąpienia, techniki radzenia sobie ze stresem w trakcie mówienia)
6. Praca z kamerą – ćwiczenie wystąpień (tylko w przypadku warsztatu)

Czas szkolenia:

Warsztat: moduł dwudniowy (16 godzin) –maksymalna liczba uczestników: 12 osób Szkolenie rady pedagogicznej (5 godzin)

Profil uczestnika:

Nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy, terapeuci, wszyscy zainteresowani tematyką.

Co otrzymują Uczestnicy:

 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe w formie podręcznika
 • materiały wideo (tylko w przypadku warsztatu)

Nauczyciel trenerem - metody aktywne w szkole

Dlaczego warto je wybrać:

Zmieniający się świat wymaga również zmian w procesie nauczania. Nieubłaganie odejść musi klasyczna, wykładowa forma prowadzenia zajęć jako jedyna obowiązująca. Wprowadzenie metod aktywnych (w tym gier i zabaw, projektów, ćwiczeń) do programu lekcji czy godzin wychowawczych jest dziś wymogiem, a nie urozmaiceniem. Uczeń nie tylko chętniej się angażuje, jest bardziej zmotywowany, lepiej się uczy i więcej zapamiętuje, ale też obok zdobywania wiedzy rozwija najcenniejsze dzisiaj na rynku pracy kompetencje interpersonalne. Na szkoleniu pokażemy jak korzystać z metod aktywnych w różnych kontekstach oraz dostarczymy szeregu gotowych do wykorzystania ćwiczeń i technik.

Zdobyta wiedza:

 • miejsce metod aktywnych w procesie nauczania, mechanizmy uczenia się,
 • metody aktywne – co warto wiedzieć,
 • przegląd popularnych metod aktywnych,
 • dynamika grupy, procesy i role grupowe

Rozwijane umiejętności:

 • miejsce metod aktywnych w procesie nauczania, mechanizmy uczenia się,
 • metody aktywne – co warto wiedzieć,
 • przegląd popularnych metod aktywnych,
 • dynamika grupy, procesy i role grupowe

Ramowy program:

1. Dlaczego warto korzystać z metod aktywnych w szkole (mechanizmy uczenia się i zapamiętywania, możliwości zastosowania metod aktywnych w pracy z uczniem),
2.  Zasady konstruowania i przeprowadzania ćwiczeń i projektów w klasie (cele i elementy ćwiczenia, diagnoza problemu, omówienie i wnioski płynące z pracy),
3. Rola zabawy i śmiechu w procesie nauczania (jak dbać o atmosferę w grupie, wykorzystywać humor na lekcji, rozwijać własne zdolności komiczne),
4. Prezentacja i przećwiczenie wybranych metod aktywnych (m.in. realizujących cele: osiągnięcie dobrego klimatu w grupie, rozwiązywanie konfliktów, praca nad materiałem lekcyjnym, podsumowanie omawianych treści, podniesienie poziomu energii, odprężenie i koncentracja, rozwijanie inteligencji emocjonalnej),
5. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych (omawianie ćwiczeń, moderacja, prowadzenie dyskusji, zadawanie pytań, wspieranie, rozwiązywanie problemów),
6. Zabawa jako forma analizy relacji zachodzących w klasie,
7. Sesje superwizyjne (uczestnicy przygotowują własne warsztaty w oparciu o zaplanowane cele i prowadzą je w formie warsztatów superwizowanych) * tylko w przypadku kursu doskonalącego

Czas szkolenia:

Warsztat: moduł dwudniowy (16 godzin)/ jednodniowy (8 godzin) Kurs doskonalący: 2 x dwa dni (2 x 16 godzin) z miesięczną przerwą (spotkanie I – warsztat prowadzony przez trenera, spotkanie II – sesje superwizyjne prowadzone przez Uczestników) Szkolenie rady pedagogicznej (4 godziny)

Profil uczestnika:

Nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy, terapeuci, wszyscy zainteresowani tematyką.

Co otrzymują Uczestnicy:

 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe w formie podręcznika

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i radzenie sobie ze stresem

Dlaczego warto je wybrać:

Obciążony stresem zawód nauczyciela jest szczególnie zagrożony ryzykiem wypalenia zawodowego. W przeciwieństwie do obiegowej opinii nie dotyczy ono w głównej mierze nauczycieli z dużym stażem, znudzonych swoją pracą. Często wypalają się nauczyciele młodzi, dotychczas pełni energii i pasji. W trakcie szkolenia nauczymy Państwa jak chronić się przed wypaleniem i radzić sobie ze stresem każdego dnia. Istnieje wiele skutecznych technik i wskazówek pozwalających zachować psychiczny i fizyczny dobrostan. Szkolenie ma za zadanie dostarczyć środków zaradczych więc każdy nauczyciel, nawet ten który nie odczuwa żadnych oznak zmęczenia pracą, może czerpać z niego korzyści.

Zdobyta wiedza:

 • syndrom wypalenia zawodowego – symptomy, źródła, przebieg, profilaktyka
 • stres – mechanizmy fizjologiczne i psychologiczne, sposoby radzenia sobie
 • sposoby relaksacji

Rozwijane umiejętności:

 • sposoby przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu
 • techniki radzenia sobie ze stresem (m.in. praca z monologiem wewnętrznym, techniki oddechowe, wyobrażeniowe, relaksacyjne, kognitywne)
 • organizacja czasu pracy, wypoczynku; techniki wspierające współpracę i wsparcie w środowisku nauczycieli

Ramowy program:

1. Czym jest wypalenie zawodowe – mechanizm, symptomy, ujęcie egzystencjalne, mity, źródła, diagnoza poziomu
2. Jak chronić się przed wypaleniem – 18 kategorii działań profilaktycznych
3. Stres – źródła, mechanizm działania, rodzaje
4. Sposoby radzenia sobie ze stresem – w obszarze myśli, ciała i działania – przegląd i ćwiczenie technik relaksacyjnych
5. Stresogenne przekonania i sposoby walki z nimi
6. Organizacja czasu pracy – zasady, wskazówki i rozwiązania
7. Skuteczny wypoczynek i oddzielanie czasu pracy od czasu wolnego
8. Skuteczne sposoby wspierania nauczycieli, metody współpracy i rozwiązywania problemów w zespole nauczycielskim 

Czas szkolenia:

Warsztat: moduł dwudniowy (16 godzin)/ jednodniowy (8 godzin) Szkolenie rady pedagogicznej (4 godziny)

Profil uczestnika:

Nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy, terapeuci, wszyscy zainteresowani tematyką.

Co otrzymują Uczestnicy:

 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe w formie podręcznika
 • arkusze samooceny, kwestionariusze, materiały ćwiczeniowe (tylko w przypadku warsztatu)

Przemoc, mobbing, dręczenie

Dlaczego warto je wybrać:

Przemoc grupy wobec jednostki to zagadnienia z którymi musi mierzyć się niemalże każda szkoła. Jednym z podstawowych problemów dotyczących szeroko rozumianego zjawiska przemocy w szkole jest przerwanie zmowy milczenia między sprawcą, ofiarą, a obserwatorami. Szkolenie ma na celu uwrażliwienie na wszelkie objawy przemocy w szkole, ukazanie ich specyfiki i sygnałów, aby umożliwić natychmiastowe reagowanie. Dostarczy również odpowiednich metod, technik i narzędzi pracy z wszystkimi osobami uwikłanymi w przemoc w szkole, oraz zapozna z programami profilaktycznymi, ułatwiającymi budowanie w szkole środowiska wolnego od przemocy.

Zdobyta wiedza:

 • analiza zjawisk: przemocy i mobbingu (bullyingu)
 • profile sprawców przemocy fizycznej i psychicznej
 • klasa jako grupa – proces o role grupowe
 • zasady pracy ze sprawcą i ofiarą przemocy
 • sprawdzone programy profilaktyczne (stosowane m.in. w Norwegii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych)

Rozwijane umiejętności:

 • rozpoznawanie przejawów przemocy w szkole
 • prowadzenie rozmowy ze sprawcą, ofiarą i obserwatorami przemocy
 • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych z klasami, w tym z wykorzystaniem filmów fabularnych
 • stosowanie technik i narzędzi pracy z przemocą i mobbingiem w szkole

Ramowy program:

1. Agresja i przemoc (natura i rodzaje agresji, przyczyny i przejawy agresji w szkole, funkcje zachowań agresywnych, tłumienie agresji, czym jest prześladowanie, rola „kozła ofiarnego”, typy prześladowania)
2. Mobbing w szkole (struktura grupy, role w klasie, charakterystyka sprawców i ofiar, analiza zjawiska na podstawie filmu „Nasza klasa”, jak pracować ze sprawcami, ofiarą, klasą, rodzicami, przegląd efektywnych programów zaradczych i profilaktycznych)
3. Jak prowadzić zajęcia na temat przemocy z uczniami – wskazówki i metody
4. Metody pracy z klasami, w których pojawia się przemoc (w tym porozumienie bez przemocy, podejście bez obwiniania, metoda wspólnej sprawy, mediacje szkolne)

Czas szkolenia:

Warsztat: moduł dwudniowy (16 godzin)/ jednodniowy (8 godzin) Szkolenie rady pedagogicznej (4 godziny)

Profil uczestnika:

Nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy, terapeuci, wszyscy zainteresowani tematyką.

Co otrzymują Uczestnicy:

 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe w formie podręcznika

Rozwiązywanie konfliktów i mediacje szkolne

Dlaczego warto je wybrać:

Konflikty to wciąż codzienna rzeczywistość szkolna. Brak aktywnego podejścia do konfliktów i zaangażowania nauczyciela lub doraźne rozwiązania sprawiają, że konflikty eskalują, a poczucie bezpieczeństwa w szkole maleje. W trakcie szkolenia nauczycie się Państwo jak postępować w sytuacji szkolnych konfliktów. Szkolenie dostarczy szeregu niezbędnych umiejętności i narzędzi w postaci sprawdzonych technik rozwiązywania sporów w tym mediacji szkolnych.

Zdobyta wiedza:

 • teoria konfliktu – najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem konfliktem
 • sytuacja psychologiczna osoby uwikłanej w konflikt
 • mechanizmy rozwiązywania konfliktów

Rozwijane umiejętności:

 • diagnoza indywidualnego sposobu funkcjonowania w sytuacji konfliktu, świadomość własnej odpowiedzialności
 • problemowe rozwiązywanie konfliktów, komunikacja w sytuacji konfliktu, komunikowanie własnych emocji, diagnozowanie konfliktu, elementy negocjacji, techniki aktywnego podejścia do konfliktu
 • prowadzenie mediacji szkolnych

Ramowy program:

1. Psychologia konfliktów (koło konfliktu, mechanizmy psychologiczne, style funkcjonowania w konflikcie, diagnoza konfliktu, stopnie eskalacji konfliktu)
2. Problemowe podejście do konfliktu – poszukiwanie wspólnych potrzeb
3. Ja w konflikcie – analiza indywidualnego funkcjonowania w sytuacji konfliktu
4. Komunikacja i emocje a konflikt
5. Negocjacje w szkole i metoda 5 kroków w rozwiązywaniu konfliktów
6. Techniki wspierające rozwiązywanie konfliktów 
7. Sprawiedliwość naprawcza – idea, założenia, zastosowanie w szkole
8. Mediacje szkolne (procedura, fazy mediacji, techniki mediacyjne, rola mediatora, specyficzne umiejętności)

Czas szkolenia:

Warsztat: moduł trzydniowy (24 godziny)/ dwudniowy (16 godzin)/ jednodniowy (8 godzin) Szkolenie rady pedagogicznej (4 godziny)

Profil uczestnika:

Nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy, terapeuci, wszyscy zainteresowani tematyką.

Co otrzymują Uczestnicy:

 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe w formie podręcznika
 • testy autodiagnostyczne (tylko w przypadku warsztatu)

Techniki pracy zespołowej i prowadzenie efektywnych zebrań

Dlaczego warto je wybrać:

W pracy szkoły regularnie pojawiają się sytuacje wymagające aktywizacji wszystkich albo wielu pracowników. Podejmowane są decyzje, przedsięwzięcia i inicjatywy. Proponowane szkolenie ma na celu zaprezentowanie szeregu użytecznych technik, które pozwalają zaangażować wiele osób w cały proces: od etapu generowania pomysłu, poprzez podejmowanie decyzji i planowanie zadań, po realizację całości. Pozwoli to realizować pomysły w szkole, w których zaangażowanie i odpowiedzialność rozłożona jest między różnych członków rady pedagogicznej, co pozwala zwiększyć skuteczność podejmowanych wspólnie działań, a przede wszystkim powoduje wzrost satysfakcji i odpowiedzialności za efekt końcowy. Szkolenie obejmuje również zagadnienia związane z efektywnym prowadzeniem zebrań, czyli takim na którym w najkrótszym czasie załatwić można jak najwięcej spraw, a przede wszystkim osiągnąć zaplanowane cele i wyeliminować sytuacje zakłócające.

Zdobyta wiedza:

 • procesy grupowe, zagadnienia ról grupowych, mechanizmy myślenia grupowego, zakłócenia w pracy grupy,
 • zasady pracy w grupie, techniki twórczego myślenia, mechanizmy generowania pomysłów,
 • schemat i zasady prowadzenia efektywnych zebrań.

Rozwijane umiejętności:

 • motywowanie zespołów do pracy, komunikacja, moderacja,
 • planowanie, organizowanie i realizacja efektywnych zebrań, w tym radzenie sobie z zakłóceniami w trakcie spotkania,
 • stosowanie technik i metod pracy grupowej, rozwiązywania problemów i generowania pomysłów, w tym burzy mózgów, dyskusji moderowanej, umiejętnego zadawania pytań, elementów Action Learning i superwizji grupowej.

Ramowy program:

1. Wprowadzenie do zespołowego rozwiązywania problemów (organizacja pracy zespołu zadaniowego, przegląd charakterystycznych procesów zachodzących w grupie)
2. Jak zespół podejmuje decyzje (szanse i zagrożenia grupowego podejmowania decyzji, rola lidera, techniki minimalizacji zagrożeń wynikających z typowych błędów popełnianych przez zespół, motywowanie członków zespołu do pracy)
3. Techniki wspierania pracy zespołu, współpracy grupowej, rozwiązania problemów, generowania pomysłów (superwizja grupowa, elementy Action Learning, Akwarium, Mindmapping, burza mózgów, dyskusja moderowana, odgrywanie ról)
4. Efektywne prowadzenie zebrań (proksemika konferencyjna i role grupowe, metodyka prowadzenia zebrań ORID, radzenie sobie z sytuacjami zakłócającymi w trakcie zebrania- monopolizowanie, wycofywanie się, nadmierne krytykowanie, zachowania agresywne, przeszkadzanie, manipulacja, techniki skupiania uwagi)

Czas szkolenia:

Warsztat: moduł dwudniowy (16 godzin)/ jednodniowy (8) Wykład (4 godziny)

Profil uczestnika:

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, liderzy zespołów formalnych i nieformalnych, wszyscy zainteresowani

Co otrzymują Uczestnicy:

 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe w formie podręcznika
 • kwestionariusze, materiały ćwiczeniowe (tylko w przypadku warsztatu)

Trudne rozmowy z rodzicami

Dlaczego warto je wybrać:

Rodzic ucznia nie jest już biernym odbiorcą wskazówek i uwag nauczyciela. Z jednej strony stał się ważnym klientem szkoły, z drugiej partnerem wychowawcy w trudnej misji nauczania i wychowywania. Jak wszyscy klienci i partnerzy, rodzice mogą być łatwiejsi, bądź trudniejsi we współpracy. Szkolenie, czerpiące zarówno z wiedzy pedagogicznej, psychologicznej jak i z najnowszych trendów szkoleń biznesowych, oferuje szeroką gamę umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach z rodzicem, których celem jest uwzględnienie jego oczekiwań i zaangażowanie w proces współpracy.

Zdobyta wiedza:

 • działania nauczycieli wywołujące niezadowolenie rodziców
 • sytuacja psychologiczna rodzica w szkole
 • pułapki na drodze do współpracy

Rozwijane umiejętności:

 • budowanie relacji i angażowania do współpracy różnego typu „trudnych” rodziców, inteligencja emocjonalna, kontrola własnych emocji i uspokajanie emocji rozmówcy
 • kompetencje komunikacyjne (techniki konfrontacji, klaryfikacji, udzielania informacji zwrotnej, wywierania wpływu)
 • konstruktywne rozwiązywania problemów zorientowane na cel, pomimo różnego rodzaju zachowań utrudniających z drugiej strony (silne emocje, manipulacja i gry psychologiczne, brak współpracy, bezradność, narzekanie i in.).

Ramowy program:

1. Charakterystyka sytuacji trudnych w szkole, specyfika relacji nauczyciel- rodzic, działania nauczycieli wywołujące niezadowolenie, zmiany w sytuacji rodziców
2. Przygotowanie do trudnej rozmowy – cele, plan, kontrakt
3. Strategie radzenia sobie z trudnymi emocjami – strategie samouspokajania i uspokajania rozmówcy
4. Techniki i strategie postępowania w przypadku ataku, krytyki, poniżania
5. Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
6. Asertywne techniki wywierania wpływu
7. Negocjacje problemowe, nastawienie kooperacyjne, strategie ułatwiania współpracy
8. Sesje symulacyjne – odgrywanie spotkań z trudnymi rodzicami w oparciu o zgłaszane problemy

Czas szkolenia:

Warsztat: moduł dwudniowy (16 godzin)/ jednodniowy (8 godzin) Szkolenie rady pedagogicznej (4 godziny)

Profil uczestnika:

Nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy, terapeuci, wszyscy zainteresowani tematyką.

Co otrzymują Uczestnicy:

 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe w formie podręcznika
 • kwestionariusze, materiały ćwiczeniowe (tylko w przypadku warsztatu)